"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy statement

Vereniging van Eigenaars Commitment VVE-beheerhecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd waarin weheldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Commitment VVE-beheer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit brengt onderandere met zich mee dat wij in ieder geval:
– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijnbeschreven in dit privacy beleid;
– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zeworden verwerkt;
– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben-voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement;
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement;
– Op de hoogtezijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzenen deze respecteren.

Als Beheerderzijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door de Beheerder, namens de VVEverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het beheer over het gemeenschappelijk bezit.In het kader van dit doel is de vereniging op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van eigenaars én gebruikers.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragenwij de volgende persoonsgegevens van je:

-naam (achternaam, voorletters, roepnaam) – geslacht – volledig adres – e-mailadres-telefoonnummer(s) – bankrekening – kenteken (bij VVE’smet parkeerplaatsen)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Zo maken wij gebruik van derde partijenvoor beheer/onderhoudaan ons gezamenlijk eigendom van het complex.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst en/of een geheimhoudingsverklaring hebben afgesloten.Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voortszullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De beheerderbewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.D.w.z. gedurende de periode van eigendom of gebruik van een appartementsrechttot max. 12 maanden na beëindiging hiervan. Alleen de financiele administratie wordt max. 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:.
– Wij komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) na. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
Onze medewerkers zijn geïnformeerdover het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
-Alle personen/instantiesdie namens de beheerder van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;-Wij zorgen voor een goede en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen(bv. firewalls, virus-scanners, encryptie, sterke wachtwoorden beschermende accounts)en organisatorische maatregelen(bankpassen en sleutelsveilig opgeborgen).
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-Als er een beveiligingsincident wordt ontdekt dan zal worden ingeschat of er een meldinggedaan moet worden aan de AP of betrokkene(n).

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke we van je hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement.Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de doorjou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onzeprivacy policynog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Informatie

Eigenaars en gebruikers zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebrachtvan dit privacy beleid, door verstrekking van dit reglement.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Nieuwe leden ontvangenvan de Beheerdereen formulier ”Opgave Contactgegevens”. Hierin verklaart jedat jeop de hoogte bentvan het privacy reglement van de Beheerderen toestemming geeft om de verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig het reglement te verwerken en te gebruiken.

Van bestaande leden worden de bij de Beheerderbekent zijnde persoonsgegevens gebruikttenzij men verzoekt deze aan te passen.

Commitment VVE-beheer
De Hofstede 57
4033 BV Lienden

× Hoe kunnen we je helpen?